GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Madde 1-

Ünvan                  :

Adresi                  :

Adı Soyadı          :              

Adresi                   :                             

T.C.No                  :

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 2-

Sözleşmenin konusu, tarafların yürütmekte olduğu işler ve çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine gizli bilgi sahibi tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin gizli bilgi sahibi yazılı onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını, temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Madde 3-

Sözleşme kapsamında gizli bilgi sahibi tarafından diğer tarafa doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak sözlü ve/veya yazılı, elektronik ortamda veya başka yollardan açıkladığı ya da çalışma esnasında öğrenilecek her türlü ticari, teknik, finansal bilgiler anlamına gelecektir. Genel açıklama kapsamında aşağıda belirtilenler gizli bilgi sayılacaktır.

a)      Her türlü fikir, buluş, iş, metod

b)      Patent, know-how, telif, hakkı, marka, ticari sır

c)       Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik

d)      İlerlemeye yönelik sair projeler

e)      Gizli Bilgi Sahibi gizli bilgi olarak nitelendirdiği yazılı ve sözlü tüm ticari bilgiler

f)        Tarafların bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları, ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajma ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, ürün formülleri, personel bilgileri, ürün tasarımları, şartnameler, teklifler, veriler, grafikler, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, şifreler, tasarımlar, analizler, deneysel çalışmalar gizli bilgi olarak kabul edilir.

Yukarıdaki hususların dışında, Gizli Bilgi Sahibinin sözlü olarak dahi olsa gizli bilgi olarak nitelendirdiği tüm bilgiler ayrıca “Gizli Bilgi” olarak addedilir.

GİZLİ BİLGİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 4-

İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece tarafların işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Gizli Bilgi Sahibi nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Gizli Bilgi Sahibi tarafından bu sözleşmenin 3.maddesinde tanımlanmış olan gizli bilginin, gizli bilgi sahibinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Gizli Bilgi Sahibi tarafından öğrenilmesi halinde, diğer taraf bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Taraflar, İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile gizli bilgi sahibinin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

GİZLİ BİLGİLERİ KULLANMA YETKİSİ VE MÜLKİYETİ

Madde 5-

Gizli bilgiler diğer taraf tarafından  sözleşmesi, iş bu gizlilik sözleşmesi ve Gizli Bilgi Sahibi’in izin verdiği kapsamda kullanılabilecektir. Diğer taraf Gizli Bilgileri başkaca hiçbir amaçla kullanmayacak, ayrıca kendi faaliyetlerine ilişkin olarak ve özellikle rekabet teşkil edecek durumlarda Gizli Bilgileri kullanmayacaktır.

Diğer taraf tarafından temin edilen ve Gizli Bilgilerin bulunduğu tüm belgeler her zaman Gizli Bilgi Sahibi’nin mülkiyeti altında kalacak ve Gizli bilgi Sahibi’nin yapacağı talep üzerine anılan tüm belgeler ile bunların kopya ve suretleri derhal sahibine geri verilecek veya imha edileceklerdir. Diğer taraf tarafından hazırlanan ve Gizli Bilgilerin bulunduğu veya bunlar kullanılarak türetilen belgeler  Gizli Bilgi Sahibi’nin talebi üzerine imha edilecekler ve imha edildikleri yazılı olarak onaylanacaktır.

SÜRE

Madde 6-

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, taraflar arasında  sözleşmesi akdi ile başlayıp  akdi bittiği tarihten itibaren 5 yıl sonra bitecektir. 

TEBLİGAT

Madde 7-

Tebligat, tebliğ yapılacak tarafa, bu sözleşmede belirtilen ya da bilinen en son adresinde yapılır. Bu adreslerden herhangi birinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligatın yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak tarafın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.

Bir tarafa yapılacak tebliğin imkânsızlığı veya tebellüğden imtina halinde, 7201 Tebligat Kanununun 21 inci madde hükümleri uygulanır.

Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır. Bu durumda adresini değiştiren kimse yenisini noter kanalı ile bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim adresi tespit edilmediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adresi ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.  

YETKİLİ MAHKEME

Madde 8-

Bu sözleşmenin yorumlanması ve/veya uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Devlet mahkemeleri yetkilidir.

İMZA YÜRÜRLÜK

Madde 9-

Bu sözleşme hükümlerinin tümü okundu, anlaşıldı ve tartışılarak kabul edilip, tarafların özgür iradeleriyle ../…/2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.